KURUMSAL
Amacımız
1) Kamu kurumlarında siber tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak

2) Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak

3) Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemektir

4) Siber güvenlik teknolojilerinden faydalanarak kamu kurumlarında siber saldırılara karşı farkındalık oluşturmak

5) Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak

6) Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

7) Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak

8) Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek

9) Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunmak

10) Kamu kurumları tarafından elde edilen bilginin korunmasına katkıda bulunmak

11) Konferans, kurultay, seminer, açık oturum ve benzeri konulardaki yöntem ve teknikleri anlatmak

12) Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar

13) Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülke içinde aktarılmasını gözetir

14) Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir

15) Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı arttıracak girişimlerde bulunmak

16) Siber güvenlik olgusunun bireylere kadar indirgeyerek çepeçevre aynı hissiyatın paylaşılmasını sağlamak

17) Kamu kurumlarda siber güvenliği en kolay şekilde algılanması yönünde seminer, konferans, eğitim, toplantı vb çeşitli etkinlikler düzenlemek

18) Uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak bilgi paylaşımında bulunmak

20) Türkiye’de ulusal siber güvenlik alanında yapılacak politikaların belirlenmesinde ve hazırlanmasında etkin rol almak

21) Siber güvenlik alanında söz sahibi olacak nitelikte bireyleri aynı çatı altında toplayarak sinerji oluşturmak

22) Siber güvenlik bilincinin genç yaşlarda aşılanması adına okullarda verilebilecek derslerin olmasını yaygınlaştırmak

23) Türkiye’de çoğu insanın siber güvenliği anlamasına yardımcı olacak Türkçe kaynakların oluşturulmasına katkı sağlamak

24) Ülke bilgi güvenliğine katkı sağlayacak uygulamaların geliştirilmesini, yaygınlaşmasını, bununla ilgili çalışma gruplarının dernek bünyesinde kurulması, desteklenmesi ve yönetilmesi

26) Kamudaki bilişim uzmanlarını sektörün bilişim uzmanlarıyla aynı platformda buluşturacak etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak

27) Bilişim güvenliğinde farklı alanlarda çalışılan işlemleri aynı çatı altında toplamak, birleştirmek ve bu oluşan gücü Devletin stratejik planlarının oluşturulması noktasında yönlendirmek

28) Kamuda siber güvenlik akademisinin oluşturarak bilişimi, hukuku, kültür normlarını, inanışları, sosyolojiyi, eğitimi aynı çatı altında toplayarak en küçük gruba (bireye) kadar iletmek